โปรแกรมสำนักงาน
       
ข้อมูลด้านการใช้ข้อมูล Internet
.
     
Monet
Uninet
โรงเรียนเช่าเอง
ระบบเครือข่าย
แผนที่
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
ISP
ประเภท
ความเร็ว
สถานะ
ISP
ประเภท
ความเร็ว
สถานะ
ค่าใช้จ่าย/เดือน
Lan
Wlan
1
43010001
บ้านเมืองหมี
TOT
adsl
84.4Mbps
พอใช้
มี uninet
3BB
wifi
270.0 Mbps
ใช้งานได้ดี
ฟรี
มี
มี
2
43010002
บ้านพร้าวเหนือ
Other
adsl
512k
พอใช้
มี
3
43010004
ราชประชานุเคราะห์ 14
CAT
leaseline
7
ใช้งานได้ดี
tot
Fttx
35840
ใช้งานได้ดี
990
มี
มี
4
43010005
นาฮีนุเคราะห์
TOT
winet
1mbps
ใช้งานได้ดี
มี
5
43010006
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
TOT
leaseline
6Mbps
ใช้งานได้ดี
TOT
Wifi
30Mbps
ใช้งานได้ดี
799
มี
มี
6
43010007
บ้านโคกสำราญ
TOT
satellite
1024
พอใช้
-
-
-
0
มี
7
43010008
บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา
TOT
adsl
2
ใช้งานได้ดี
มี uninet
0
0
0
0
0
มี
มี
8
43010009
บ้านหนองหมื่น
TOT
adsl
1Mbps
ใช้งานไม่ได้
TOT
ทั่วไป
10240
ใช้งานได้ดี
631
มี
9
43010010
ชุมชนบ้านพวก
TOT
adsl
4096
พอใช้
TOT
ADSL
4096
พอใช้
631
มี
มี
10
43010011
บ้านเดื่อใต้
TOT
leaseline
30
ใช้งานได้ดี
tot
lease line
30
ใช้งานได้ดี
733
มี
   แสดง 1 - 10
Charts ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561
จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน แยกตามอำเภอ
ลำดับ
อำเภอ
สถานศึกษา
นักเรียน
ห้องเรียน
1
เมืองหนองคาย
56
8538
542
2
ท่าบ่อ
34
4737
329
3
ศรีเชียงใหม่
21
2220
190
4
สังคม
21
2955
188
5
สระใคร
17
2725
161
6
โพธิ์ตาก
10
1145
79
รวม
159
22320
1489
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
.
     
รวมก่อนประถม
รวมประถม
รวมมัธยมต้น
รวมมัธยมปลาย
รวมทั้งหมด
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
11
43010001
"บ้านเมืองหมี """"พรหมวิทยา"""""
15
5
20
2
42
26
68
6
0
0
0
0
0
0
0
0
57
31
88
8
12
43010002
บ้านพร้าวเหนือ
16
6
22
2
37
54
91
6
0
0
0
0
0
0
0
0
53
60
113
8
13
43010004
ราชประชานุเคราะห์ 14
76
42
118
6
258
249
507
18
190
195
385
10
28
50
78
3
552
536
1088
37
14
43010005
นาฮีนุเคราะห์
27
20
47
3
50
73
123
6
0
0
0
0
0
0
0
0
77
93
170
9
15
43010006
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
8
4
12
2
57
44
101
6
0
0
0
0
0
0
0
0
65
48
113
8
16
43010007
บ้านโคกสำราญ
12
10
22
3
52
25
77
6
0
0
0
0
0
0
0
0
64
35
99
9
17
43010008
บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา
4
8
12
2
18
14
32
6
0
0
0
0
0
0
0
0
22
22
44
8
18
43010009
บ้านหนองหมื่น
13
8
21
3
58
27
85
6
0
0
0
0
0
0
0
0
71
35
106
9
19
43010010
ชุมชนบ้านพวก
16
19
35
3
37
42
79
6
0
0
0
0
0
0
0
0
53
61
114
9
20
43010011
บ้านเดื่อใต้
12
17
29
2
53
44
97
6
24
29
53
3
0
0
0
0
89
90
179
11
รวมทั้งหมด
199
139
338
28
662
598
1260
72
214
224
438
13
28
50
78
3
1103
1011
2114
116
   แสดง 1 - 10
บุคลากร : Personnel

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 โทร 0-4241-1332,412691,465318 ต่อ 111