สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560       

 
ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านคำนวณ
ความสามารถด้านเหตุผล
รวมความสามารถ 3 ด้าน
ลำดับ
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
จำนวนผู้เข้าสอบ
2,264
2,139
2,003
2,264
2,139
2,003
2,264
2,139
2,003
2,264
2,139
2,003
คะแนนเฉลี่ยเขต
51.73
49.64
49.94
45.71
35.03
35.63
52.99
51.46
43.99
50.14
45.38
43.18
คะแนนเฉลี่ย สพฐ.
46.64
50.29
51.94
40.71
37.35
38.38
48.56
52.62
44.98
45.30
46.75
45.10
คะแนนเฉลี่ยประเทศ
46.59
51
52.67
40.67
36.99
37.75
48.52
53.38
45.31
45.26
47.13
45.25
จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน แยกตามอำเภอ
ลำดับ
อำเภอ
สถานศึกษา
นักเรียน
ห้องเรียน
1
เมืองหนองคาย
56
8538
542
2
ท่าบ่อ
34
4737
329
3
ศรีเชียงใหม่
21
2220
190
4
สังคม
21
2955
188
5
สระใคร
17
2725
161
6
โพธิ์ตาก
10
1145
79
รวม
159
22320
1489
O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา/ปีการศึกษา

2558

2559

2560

ภาษาไทย

48.03

52.19

44.33

สังคมฯ

47.76

45.60

-

ภาษาอังกฤษ

36.54

30.79

31.41

คณิตศาสตร์

41.10

37.91

34.60

วิทยาศาสตร์

41.74

40.21

37.83

O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชา/ปีการศึกษา

2558

2559

2560

ภาษาไทย

41.91

41.97

44.74

สังคมฯ

43.40

44.21

-

ภาษาอังกฤษ

26.33

26.57

27.01

คณิตศาสตร์

27.41

23.81

21.32

วิทยาศาสตร์

34.19

31.70

29.88

O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา/ปีการศึกษา

2558

2559

2560

ภาษาไทย

43.07

43.84

49.40

สังคมฯ

38.10

32.00

32.80

ภาษาอังกฤษ

19.62

21.34

22.17

คณิตศาสตร์

21.90

19.05

20.33

วิทยาศาสตร์

31.07

28.28

27.98